CertiBPM

Ime projekta

CertiBPM - Certified Business Process Manager


Uradna stran:

www.certibpm.eu


Program

Vseživljenjsko učenje, Prenos inovacij, Leonardo da Vinci

Št. pogodbe: LLP-LdV/TOI/10/RO/010

Št. projekta: 2010-1-RO1-LEO05-07445


Trajanje projekta

3.12. 2010 - 2. 12. 2012


Partnerji na projektu

  • Prijavitelj: Universitatea Politehnica din Timisoara, Kontakt: prof. dr. Anca Draghici
  • Koordinator in ideja: BICERO d.o.o., Kontakt: asst. prof. dr. Tomislav Rozman
  • Ključni partner: proHUMAN Cooperation and Business Management, Kontakt: asst. prof. dr. Romana Vajde Horvat
  • Ključni partner: I.S.C.N. GesmbH, Kontakt: dr. Richard Messnarz, Damjan Ekert
  • Ključni partner: DENKSTATT Romania SRL, Kontakt: Gabriela Fistis


Cilji projekta

  • CILJ 1: prilagoditi seminar "Upravljanje poslovnih procesov" shemi ECQA (European Certification and Qualification Association), vzpostaviti certifikacijsko shemo, veljavno v EU in prevod v angleški in v romunski jezik.
  • CILJ 2: prilagoditi gradivo seminarja za univerzitetni program (Bolonjski program, 2. stopnja - magisterij) za romunske izobraževalne ustanove
  • CILJ 3: prenos znanja na romunski trg (univerze, podjetja)
  • CILJ 4: izobraziti 110 slušateljev in 14 predavateljev (neodvisno od starosti, spola, nacionalnosti in veroizpovedi)
  • CILJ 5: izdelati gradivo za e-učenje, ki bo omogočalo učenje na daljavo


Ozadje projekta

Romunska podjetja vseh velikosti morajo neprestano upravljati in izboljševati njihove poslovne procese, da lahko preživijo zahtevne razmere na tržišču.

Za izboljšanje učinkovitosti poslovanja je upravljanje poslovnih procesov prvi korak pred njihovo informatizacijo.

Eden bolj razširjenih in uspešnih pristopov k izboljšanju poslovanja je t.i. procesni pristop (BPM), katerega promovira tudi standard ISO 9001:2008. Dokaz razširjenosti procesnega pristopa so aktualne informacijske tehnologije, ki podpirajo BPM (Business Process Management) pristop. Večina svetovnih proizvajalcev programske opreme za podjetja je vključila BPM tehnologije v svoja orodja.

BPM pristop je nastal z enim samim ciljem: premostiti vrzel med poslovnim in IKT vidikom upravljanja podjetja.

Cilj projekta je izboljšati obstoječe seminarsko gradivo in izobraziti zainteresirane skupine v Romuniji (študenti, predavatelji, vodje, zaposleni). Tem skupinam bomo ponudili znanje, s pomočjo katerega bodo lažje identificirali, dokumentirali, upravljali, merili, analizirali, implementirali, optimizirali, avtomatizirali in vzdrževali svoje poslovne procese. S tem izobraževanjem bomo dopolnili ponudbo vseživljenjskega učenja.

Ta projekt bo izboljšal vodstvene kompetence in pozitivno vplival na podjetniški duh. Ciljne skupine bodo s pomočjo izobraževanja pridobila transparenten vpogled v poslovne procese.

Aktualno stanje trga na področju BPM je podrobno predstavljeno v poročilu "State of Business Process Management - 2010" , P. Harmon and C. Wolf. Poročilo povzema analizo 264 podjetij po svetu. Izsledki omenjene analize kažejo, da so glavni faktorji, ki vplivajo na uvedbo pristopa BPM v podjeta sledeči: "potreba po zmanjšanju stroškov poslovanja in dvig produktivnosti", "potreba po izboljšani koordinaciji in vodenju", "potreba po izboljšani odzivnosti podjetja", "izboljšanje zadovoljstva strank", "izboljšanje izdelkov/storitev". Statistični del poročila prikazuje, da na te faktorje najbolj vpliva izobrazba vodstvenih delavcev. Na tem dejstvu temelji naš projekt: z izboljšanjem znanja vodstvenih delavcev bomo posledično izboljšali vodenje podjetij.

Avtorji obstoječega gradiva za seminar BPM imajo praktične izkušnje iz projektov prenove poslovnih procesov s področij, kot so: telekomunikacije, elektro-distribucija, javna uprava, mediji, ITK storitve. Praktične izkušnje zagotavljajo, da ima vsebina seminarja uporabno vrednost.

Izobraževanje nastaja že skoraj deset let. V začetku je vsebovalo predvsem tehnične vsebine, v zadnjem času smo dodali še projektne, organizacijske, človeške in vodstvene vidike BPM.

Tečaj je dobro uveljavljen na slovenskem trgu in je tako primeren za prenos v Romunijo.


Rezultati

Rezultati projekta so po projektu na voljo v obliki: